Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin TRENDING

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Mã ngành: 6480201

1. GIỚI THIỆU NGÀNH

Công nghệ thông tin hay viết tắt CNTT (tiếng Anh: Information Technology hay là IT) là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin.

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại – chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông – nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.

2 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

* Mục tiêu đào tạo chung

Chương trình khung cao đẳng ngành Công nghệ thông tin (CNTT) được thiết kế để đào tạo người học trở thành cử nhân cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác, có khả năng tìm kiếm việc làm, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản trong lĩnh vực CNTT. Có năng lực tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một kỹ thuật viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trên cơ sở các kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Chương trình khoá học được thiết kế bao gồm các nội dung căn bản về chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh, ngoại ngữ; Các nội dung cơ sở và chuyên ngành về lĩnh vực CNTT bao gồm : Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính; Thiết kế, triển khai, cài đặt và quản trị hệ thống mạng Lan, mạng internet; Phân tích, thiết kế và cài đặt một hệ thống thông tin quản lý; Thiết kế, cài đặt và quản trị Websites; Kỹ thuật viên văn phòng; Kỹ thuật viên đồ hoạ.

* Kiến thức 

– Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

– Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

– Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

– Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;

– Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;

– Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;

– Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.

* Kỹ năng

– Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học;

– Kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp;

– Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

– Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

– Cài đặt – bảo trì máy tính;

– Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

– Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

– Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

– Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;

– Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

– Vận hành quy trình an toàn – bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu – phục hồi dữ liệu;

– Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

– Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

– Lập kế hoạch kiểm tra – bảo trì – nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.

* Cơ hội nghề nghiệp

– Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;

– Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;

– Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

– Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;

– Chuyên viên thiết kế và quản trị website;

– Chuyên viên an toàn – bảo mật thông tin;

– Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.

Chương trình học

Bình luận

Có 0 Bình Luận:

Để lại bình luận.