Công Nghệ Thực Phẩm

Công Nghệ Thực Phẩm TRENDING

Ngành đào tạo: Công Nghệ Thực Phẩm

Mã ngành: 6540103

1. Yêu cầu về kiến thức
* Về chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền Quốc gia và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
* Về ngoại ngữ: Trình độ Tiếng Anh tương đương với 350 điểm TOEIC, có khả năng giao tiếp thông thường và khai thác sử dụng được các tài liệu chuyên ngành.
* Về tin học:
– Sử dụng các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo văn bản, trình bày văn bản, tính toán và thống kê.
– Có khả năng khai thác và sử dụng được các ứng dụng cơ bản tin học văn phòng, internet.

2. Yêu cầu về kỹ năng

— Vận hành thành thạo các trang thiết bị phức tạp trên dây chuyền sản xuất, chế biến thực phẩm

– Có kinh nghiệm và thành thạo trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm ở từng giai đoạn sản xuất bằng phương pháp cảm quan

– Chỉ đạo tốt các công đoạn chế biến thực phẩm

– Thực hiện thành thạo được các phép phân tích chỉ tiêu chất lượng đơn giản (chỉ tiêu hoá học, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu sinh học, chỉ tiêu cảm quan)

– Bảo dưỡng được các trang thiết bị chế biến thực phẩm theo quy trình sửa chữa trùng tu toàn bộ dây chuyền sản xuất

– Có khả năng kiểm tra và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác

– Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất.

3. Cơ hội việc làm

– Sau khi tốt nghiệp người học có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ chế biến thực phẩm của các cơ sở sản xuất ngành chế biến thực phẩm trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác

– Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, trưởng ca, quản đốc, cán bộ thiết kế công nghệ sản xuất, cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền công nghệ chế biến thực phẩm từ nguyên liệu đến bán thành phẩm và thành phẩm.

– Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ.

Chương trình học

Bình luận

Có 0 Bình Luận:

Để lại bình luận.