Tài chính- Ngân hàng

Tài chính- Ngân hàng TRENDING

NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

1. GIỚI THIỆU NGÀNH

Là một trong những ngành học thuộc lĩnh vực kinh tế – thương mại, ngành Tài chính ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giao thương, tiền tệ. Học sinh được trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng và nghiệp vụ nhuần nhuyễn như kiến thức về tiền tệ – ngân hàng; thị trường chứng khoán; khả năng giải quyết những vấn đề phát sinh thực tiễn trong công tác quản lý hoạt động của hệ thống Tài chính – Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính trung gian.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
* Kiến thức
Được trang bị những kiến thức cơ bản, cơ sở về kinh tế, tài chính
Được trang bị những khối kiến thức về chuyên môn như: lý thuyết tài chính, kế toán, quản trị doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, thuế nhà nước.

* Kỹ năng
Thực hành Quản trị tài chính – ngân hàng cho một đơn vị vừa và nhỏ, thực hành nghiệp vụ kế toán
Biết thu thập, tổng hợp, phân tích các dữ liệu để phục vụ khai thác, thực hành trong thực tế.

* Tác phong, thái độ nghề nghiệp
Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế – xã hội.
Đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân: Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao

* Cơ hội nghề nghiệp: Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm công tác tín dụng, thanh toán, đầu tư tài chính, kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, kho quỹ, làm công tác tín dụng, ngân quỹ tại các quỹ tín dụng của Nhà nước và tư nhân.

Chương trình học

Bình luận

Có 0 Bình Luận:

Để lại bình luận.